Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Knyta - Konsult Marginalen AB´s hållbarhetspolicy

Företagen spelar en mycket viktig roll i skapandet av ett hållbart samhälle. En hållbarhetspolicy är en bra grund för företagetshållbarhetsarbete. Knytas hållbarhetsarbete utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling.

Våra affärer (Ekonomisk)

- Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamhet. Vi arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vårverksamhet och i vår affärsmodell.

- Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag. Som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till en positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.

- Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.

-Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder.
-Löpande utvärdering av vårt arbete genom tex dialog med kunder och internkvalitetssäkring.

-Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.
-Ständig utveckling av tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny digital teknik.

-Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder iform av förenkling, transparens och resurseffektivitet.

-Vi är ISO certifierade inom 9001 Kvalité-I vår rådgivning utgår vi från gällande skattelagstiftning och undviker attrekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellandet tillåtna och det otillåtna.

-Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternasregelverk kring penningtvätt, mm.
-Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt. Erbjuderen attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, därmänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
-Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkorgenom ett öppet och kreativt arbetsklimat.

-Flextid för alla anställda.

-Förmåner som, massage, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag, mm.

-Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledningska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö.
-Vi har skyddsombud som medarbetarna kan vända sig till om man inte vill vända sigdirekt till sin chef eller HR-avdelningen.
-Vi erbjuder YH-elever praktikplatser och praoplatser.

-Möjlighet för medarbetare att volontärsarbete med betald ledighet 1 dag/år.
Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:

Vårt miljöansvar

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allträknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är endel av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

-Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Ävenkundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligtoch innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resandevid tex kunders inlämning av material.

-De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitalaprocesser med tex faktura- och kvittotolkning, månadsrapportering, nyckeltal,kassalikviditet, soliditet, användning av appar, webb och digital inlämning avårsredovisningar och deklarationer.

-Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor.Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nyaleverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.-Våra medarbetare utbildar sig främst genom distanskurser och webbkurser, vilkainnebär att de kan minimera resandet i samband med sin fortbildning.

-Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED.

-Vi har bikupor på taket för att värna om vårt ekosystem.

-Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället förbil/flyg. Vi minskar organisationens miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta ochmedvetna val vid tjänsteresor och inköp.

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används