Personuppgiftpolicy

Knyta - Konsult Marginalen AB´s behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen och personuppgifterna är

Knyta - Konsult Marginalen AB
Org nr 556458-4299
Adress Adolf Fredriks kyrkogata 8
100 41 Stockholm

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade.
Av denna anledning lämnas följande information.

Personuppgiftsansvarig behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig kommer alltid behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från dels kunden och dess koncernbolag (om tillämpligt), dels annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller andra allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera uppdraget och kundrelationen. Denna behandling är nödvändig inför ingående och för fullgörande av avtal.

Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoende kontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, kontroll av verklig huvudman, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar personuppgiftsansvarig och är nödvändig för personuppgiftsansvarig berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet.

I samband med registrering av kunden kan personuppgiftsansvarig även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder kunden inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Personuppgiftsansvarig kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för konsultens finansiell redovisning. Denna behandling är nödvändig för fullgörande av avtal och personuppgiftsansvarig berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

Personuppgiftsansvarig kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning, e-postadresser m.m. för att informera om seminarier och andra event som personuppgiftsansvarig anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för personuppgiftsansvarig berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.

Mottagare av informationen

Personuppgiftsansvarig är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Personuppgiftsansvarig kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av personuppgiftsansvarig i syfte att kontrollera och upprätthålla personuppgiftsansvarig opartiskhet och självständighet,

att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Personuppgiftsansvarig kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att personuppgiftsansvarig ska kunna ta tillvara sina intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Personuppgiftsansvariges system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är personuppgiftsansvarig skyldig att bevara dokumentationen avseende detta under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet eller möjligt att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för personuppgiftsansvarig att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. Personuppgiftsansvarig kan komma att spara personuppgifter för andra ändamål än på grund av avtalsförhållandet, t ex under sju år för att uppfylla lagkrav angående bokföring samt upp till tio år för motverkande av penningtvätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av personuppgiftsansvarig och har därmed rätt att få ett registerutdrag från personuppgiftsansvarig. Den registrerade har också rätt att vända sig till personuppgiftsansvarig för att
a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter.
c) invända mot behandlingen.
d) under vissa förutsättningar, och om personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från personuppgiftsansvarig som kunden själv har tillhandahållit till personuppgiftsansvarig och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Den registrerade begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av personuppgiftsansvarig i det enskilda fallet. I vissa fall kan personuppgiftsansvarig inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

När det gäller personuppgiftsansvariges personuppgiftsbehandling för marknadsförings- ändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Dataskyddsombud

Knyta - Konsult Marginalen AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Knyta följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Knyta. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet genom att mejla: dataskyddsombud@marginalen.se

Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Den registrerade kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Knyta - Konsult Marginalen AB personuppgiftsbehandling via imy@imy.se eller
tel. nr 08-657 61 00

Domain Cookie Expiration time Functionality Placed by
ESSENTIALS
.knyta.se AEC 6 months AEC cookies ensure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge. google.com
.knyta.se pxcts session Used by PerimeterX to detect fraud and bot activity. PerimeterX security services
.knyta.se _pxvid 1 year To provide protection against hackers. PerimeterX security services
.knyta.se _px3 1 hour Used to maintain a session with PerimeterX. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. PerimeterX security services
.knyta.se CONSENT 20 years Google cookie consent tracker .gstatic.com
.knyta.se SRM_B 1 year Collected user data is specifically adapted to the user or device. The user can also be followed outside of the loaded website, creating a picture of the visitor's behavior. microsoft.com
.knyta.se SOCS 13 months Stores a user's state regarding their cookies choices google.com
.knyta.se SEARCH_
SAMESITE
session SameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks. google.com
.knyta.se fs-cc 6 months The Fs Cookie Consent script checks if the user has given consent to load non essential cookies and it is strictly necessary finsweet.com
.knyta.se fs-cc-updated 1 day This cookie gives consent to track site usage by Google Analytics and is strictly necessary. finsweet.com
.knyta.se wf_exp_
uniqueId
persistent This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wf_logout 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wflogin 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wf_user 11 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
ANALYTICS/STASTISTICS
.knyta.se _ga 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se _ga_* 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se _clsk 1 day This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.knyta.se _gat 1 minute To read and filter requests from bots. google-analytics.com
.knyta.se CLID 1 year Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. clarity.ms
.knyta.se _gid 1 day To store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se SM session This is a Microsoft cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics .c.clarity.ms
.knyta.se MR 7 days Indicates whether to refresh MUID .c.clarity.ms
MARKETING/TRACKING
.knyta.se DSID 2 weeks This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net
.knyta.se MUID 1 year Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. microsoft.com
.knyta.se _clck 1 year This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.knyta.se _gcl_au persistent To store and track conversions. Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Advertiser's website domain (1st party)
.knyta.se ANON
CHK
1 day Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation microsoft.com
.knyta.se APISID 2 years Personalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. google.com
.knyta.se OTZ 17 days Aggregate analysis of website visitors google.com
.knyta.se IDE 2 years This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net
.knyta.se NID 0 year This cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisation google.com
.knyta.se __Secure-ENID 13 months This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results. google.com
.knyta.se __Secure-3PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-1PAPISID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-3PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-1PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-3PAPISID 2 years Profiles the interests of website visitors to serve relevant and personalised ads through retargeting. google.com
.knyta.se __Secure-1PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se SID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se HSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SAPISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SIDCC 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se APISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se 1P_JAR These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. .gstatic.com
Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används